Download algemene voorwaarden

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn of haar herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

2. Identiteit ondernemer

Retrogamewinkel.nl

Vestigingsadres:
Dagpauwoog 24
7323RS APELDOORN

Bezoek aan ons vestigingsadres geschiedt uitsluitend op afspraak.

Bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag: 9.00u - 16.30u
Zaterdag: gesloten
Zondag: gesloten
E-mailadres: info@retrogamewinkel.nl
KvK nummer: 64946223
BTW nummer: NL161127368B01 


3. Toepasselijkheid

3.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Retrogamewinkel.nl zijn, bij uitsluiting van eventuele andere Voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
3.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat u (hierna: Klant)  de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
3.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
3.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Retrogamewinkel.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Retrogamewinkel.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

4. Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van hetgeen aangeboden door Ondernemer, in dit geval Retrogamewinkel.nl, en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Hierbij is Retrogamewinkel.nl gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Retrogamewinkel.nl dit mee binnen tien (10) kalenderdagen na ontvangst van de bestelling.

5. Prijzen en aanbiedingen

5.1 Alle aanbiedingen van Retrogamewinkel.nl zijn vrijblijvend en Retrogamewinkel.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
5.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
5.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de rekening van de Ondernemer, Retrogamewinkel.nl

6. Betalingen

6.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum.
6.2 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de Klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) kalenderdagen na mededeling van de prijsverhoging door Retrogamewinkel.nl
6.3 Hetgeen genoemd in artikel 6.2 is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de BTW.

7. Levering

7.1 De door Retrogamewinkel.nl aangegeven levertijden gelden slechts ter indicatie. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten. Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Wanneer een bestelling vertraging op dreigt te lopen, slechts deels leverbaar is of helemaal niet meer leverbaar is wordt de Klant hier tijdig, maar in ieder geval binnen dertig (30) kalenderdagen, van op de hoogte gesteld door Retrogamewinkel.nl
7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
7.3 Eventueel reeds door de Klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) kalenderdagen nadat een overeenkomst met Retrogamewinkel.nl is ontbonden, op de bankrekening van de Klant teruggestort.


8. Herroepingsrecht, retourprocedure en garantie

8.1 Alle artikelen kunnen binnen de wettelijk vastgestelde bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen (feestdagen uitgezonderd) na ontvangst zonder meer worden geretourneerd waarna de Klant het aankoopbedrag terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk (indien van toepassing) dat de verzegeling/ verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn, alle bijbehorende labels en kaartjes niet verwijderd zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Retrogamewinkel.nl worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
Gemaakte retour verzendkosten zijn in dit geval voor eigen rekening en worden niet vergoed.
8.2 De Klant is verplicht te controleren of de thuisbezorgde artikelen voldoen aan hetgeen besteld is. Indien dit niet het geval is dan is de Klant verplicht dit binnen veertien (14) werkdagen per e-mail te melden aan Retrogamewinkel.nl alvorens het bestelde te retourneren. Hierbij dient áltijd het ordernummer vermeld te worden.
8.3 In het uitzonderlijke geval dat een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling (bijvoorbeeld een defect artikel) dan behoudt Retrogamewinkel.nl zich het recht voor het artikel te repareren, vervangen door een gelijkwaardig vervangend exemplaar of het volledige aankoopbedrag te retourneren. Retrogamewinkel.nl neemt in dit geval tevens de retour verzendkosten voor haar rekening.
8.4 Indien de Klant iets retourneert dienen de volgende stappen te worden gevolgd:
• Stuur een e-mail naar info@retrogamewinkel.nl met hierin de melding dat u uw bestelling wilt retourneren.
Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer dat u via e-mail heeft ontvangen.
• Wacht op een e-mail van ons met de vervolgprocedure.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
• Adresseer het pakket correct en verzend de/het artikel(en).
LET WEL: Retourneren dient te geschieden binnen redelijke termijn na melding. Retrogamewinkel.nl hanteert hier veertien (14) kalenderdagen voor.
8.5 Retrogamewinkel.nl hanteert een garantietermijn van 3 maanden op het gehele assortiment. Mocht er binnen die termijn een defect optreden zal er in overleg met de Klant altijd worden getracht tot een passende oplossing te komen. Gebruiksschade en schade door ondeugdelijk gebruik (zoals waterschade, val- en stootschade, breukschade of schade door ruw gebruik) vallen niet onder de garantie.


9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen zij op grond van enige overeenkomst aan Retrogamewinkel.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering over op de Klant.

10. Elektronische communicatie en bewijs

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Retrogamewinkel.nl (dan wel door de Klant ingeschakelde derden), is Retrogamewinkel.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Retrogamewinkel.nl
10.2 De administratie van Retrogamewinkel.nl geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

11. Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming welke niet aan Retrogamewinkel.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
11.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Retrogamewinkel.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van bestellingen op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit zal schriftelijk meegedeeld worden zonder dat Retrogamewinkel.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12. Diversen

12.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Retrogamewinkel.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Retrogamewinkel.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.2 Retrogamewinkel.nl is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.